Especialitats

La vocació de servei als nostres clients, ens permet oferir un assessorament en totes les branques del Dret amb plena seguretat

• Contractació
• Successions
• Dret hipotecari
• Dret immobiliari (responsabilitat decennal, edificació)
• Arrendaments urbans i Propietat Horitzontal
• Reclamació quantitat
• Divisió de condominis
• Separacions i divorcis
• Causes matrimonials davant la juridicción eclesiàstica

• penal econòmic
• Faltes i denúncies
• Delictes
• Lesions
• Accidents de trànsit
• Alcoholèmies

• Acomiadaments
• Contractació
• Reclamacions de quantitat
• Negociació col·lectiva amb representants dels treballadors i sindicats
• Inspecció de treball
• Prestacions de la Seguretat Social

• Actuacions davant l'Administració
• Recursos ordinaris
• Tramitació d'expedients davant l'administració
• Reclamacions davant els tribunals
• Reclamacions patrimonials a l'administració
• Planejament, gestió i disciplina urbanística
• Expropiació forçosa

• Arbitratge de consum
• Associacions de consumidors
• Serveis
• Vendes
• Habitatge
• Subministraments
• Productes
• Viatges
• Telecomunicacions
• Reclamacions / Denúncies

• Autoritzacions de residència i treball
• Excepció a l'autorització de treball
• Autorització de residència per arrelament
• Autorització de residència per circumstàncies excepcionals
• Reagrupament familiar
• Renovacions d'autoritzacions
• Modificació d'autoritzacions
• Nacionalitat espanyola
• Recursos contenciós-administratius
• Procediments d'expulsió
• Cancel·lació d'antecedents